Bridges Over The Schelde

Bridges Over The Schelde


The Bridge Over the Schelde project creates connections on both sides of the Schelde, starting with young people. Teams of friends work together to build a good influence in their immediate surroundings, resonating a perspective and hope. Young people are mobilised to join a team to take on a particular project whereby they learn a certain skill or trade.

But it does not happen automatically!

PROFESSIONALS ARE NEEDED. Efforts are made by a team of Professionals in the region to initiate and guide this process. Each PROFESSIONAL brings a different set of skills and experience to the table to help shape positive teams that foster the mission of building bridges.

One of these professionals is BRUCE KUHN. He uses his experience as a Broadway-actor to help (young) people soar above their own expectations. By way of a four hour training session (initially) participants gain confidence in self-expression while acting out Scriptural passages. See the www.wordbyheart.org

Other disciplines involving professionals are found in the YouthWork Factory

We volgen troubadour Koeneke op zijn ontdekkingsreis naar het geloofshart van Antwerpen. We lopen op de paden van toen in de sfeer van nu, langs kathedralen en sporen van het verleden, met tussendoor een versnapering. Tegelijkertijd is deze tocht een actief onderzoek naar de jongerencultuur van Antwerpen, naar verschillen en overeenkomsten met andere delen van Europa, de invloed van een multiculturele samenleving op jongeren en hun verbinding met de kerk. Er zijn twee verschillende routes, over de geloofscultuur en de jongerencultuur. De wandelingen zijn verbonden met het project Kaart van Antwerpen.

HEART OF ANTWERP
We follow troubadour Koeneke on his journey to discover the heart of Antwerp. We walk on the paths of the past in the phere of today, past cathedrals and traces of the past, with a snack in between. At the same time, this tour is an active research into the youth culture of Antwerp, into differences and similarities with other parts of Europe, the influence of a multicultural society on young people and their connection to the church. There are two different routes, about the variety of churches and faith expression, and the youth culture. The walks are linked to the Map of Antwerp project.

In kleine teams trekken we er op uit om geloofsplekken en jongerenplekken te ontdekken in het multiculturele Antwerpen. Elke maand bezoeken we één of meer kerken en/of jeugdbewegingen. We vragen kerken en gemeenten om ons in contact te brengen met hun jeugd en jeugdleiders om samen verbindingsmomenten te vinden om bruggen te bouwen met en naar jongeren aan de rand of buiten bereik van kerken en gemeenten. Een schema van dagen en tijden is beschikbaar via onze website en Facebook pagina.

MAP OF ANTWERP
In small teams we set out to discover places of faith and youth places in multicultural Antwerp. Every month we visit one or more churches and/or youth places. We ask churches and congregations to put us in touch with their youth and youth leaders to find connecting points for building bridges. A schedule of days and times is available on our website and Facebook page.

Voormalig Broadway acteur Bruce Kuhn neemt het voortouw in een project dat jongeren helpt om boven hun eigen verwachtingen uit te stijgen en te leren zichzelf te leren presenteren met zelfvertrouwen. In een drie uur lange workshop wordt een verhaal uit de Bijbel uitgebeeld alsof ze het zelf meegemaakt hebben. Deze acteerprojecten kunnen de plaats innemen van de schriftlezing voor de preek. De workshop is onderdeel van de Bridgebuilders weekends.

ACTING WITH BRUCE
Former Broadway actor Bruce Kuhn is spearheading a project that helps young people rise above their own expectations and learn to present themselves with confidence. In a three-hour workshop, a story from the Bible is acted out as if they experienced it themselves. This project can take the place of the Scripture reading before a sermon. The workshop is part of the Bridgebuilders weekends.

Het dorp Doel is bekend vanwege de kerncentrale, maar heeft een aantal andere aspecten, waarbij de brug tussen katholiek en protestant in zicht komt. Tijdens de tachtigjarige oorlog was het eilandje waar het dorp Doel zich bevind, een vredesplek waar men heen kon als men de oorlog wilde ontvluchten. Samen met troubadour Koeneke trekken we er op uit om deze unieke plek te ontdekken en om samen met jongeren in de regio van Doel een vredesspel te spelen binnen het zicht van de kerncentrale.

A VIEW ON DOEL
The village of Doel (translated GOAL) is known for its nuclear power plant, but has a number of other aspects, which bring the bridge between Catholic and Protestant into view. During the Eighty Years’ War, the island where the village of Doel is located was a place of peace where people could go if they wanted to escape the war. Together with troubadour Koeneke, we set out to discover this unique place and to play a peace game with young people in the region of Doel within sight of the nuclear power plant.

Uitwisseling tussen kerken en jeugdgroepen
Rondom de Schelde bevinden zich talrijke kleine en grote kerken en geloofsgroepen, allen met de hoop om te groeien in geloof en in aantal. In de afgelopen decennia is een steeds grotere kloof ontstaan met de jongere generaties. Zouden uitwisselingsprojecten tussen kerken en groepen rondom de Schelde iets kunnen betekenen voor het dichten van die kloof? Voor Atlantic Bridge is een uitwisseling meer dan het delen van verschillen, het is een missie!

SCHELDEPARTNERS
Exchange between churches and youth groups
There are numerous small and a few larger churches and faith groups around the Scheldt, all with the hope of growing in faith and in number. In recent decades, an increasing gap ermerged between generations. Could exchange projects help this gap? For Atlantic Bridge, an exchange is much more than sharing differences, it’s a mission!

De gitaar is bij uitstek het instrument dat verbindt. Die gedacht passen we toe om een gitaarclub met het doel om inspirerende samenzang te initiëren tussen verschillende groepen. Het beginpunt is een team van professionele gitaristen die hun ervaring delen binnen een project dat tot inspirerende samenzang kan leiden. De gitaarworkshop is onderdeel van een Bridgebuilders weekend.

GUITAR CLUB
The guitar is uniquely the instrument that connects. We apply this idea to a guitar club with the aim of initiating singing between different groups. The starting point is a team of professional guitarists who share their experience within a project that can lead to inspiring sing-ins. The guitar workshop is part of a Bridgebuilders weekend.

De Schelde is rijk aan natuur en cultuur, zowel in, boven, als rondom het water. Met een boot kun je allerlei mooie plekjes bezoeken. In kleine teams nemen ervaren schippers jongeren mee op reis, soms voor enkele uren, soms voor een hele dag. Dit traject wordt mede gekoppeld aan opleidingen. Bijvoorbeeld dat jonge schrijvers en striptekenaars samen een verhaal maken over de gevaarlijke wateren van de Schelde, de volkeren die aan haar oevers wonen en de bruggen die maar moeizaam tot stand komen tussen eilanden. Verbinding met geloof en kerk is een vanzelfsprekend uitgangspunt. Deze en soortgelijke dromen mogen naar de oppervlakte komen, maar het initiatief ligt bij Professionals, die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen met jongeren binnen een kortdurend project rondom de Schelde. Het beginpunt voor het werven van deelnemers zijn de vele voedselbedelingen in Antwerpen.

ROUND OF THE OOSTERSCHELDE
The Schelde is rich in nature and culture, both in, above and around the water. With a boat you can visit all kinds of interesting places. Experienced skippers take young people on a trip, sometimes for a few hours, sometimes for a whole day. This project is also linked to training. For example, young writers and cartoonists create a story together about the dangerous waters of the Schelde, the peoples who live on its banks and the bridges that are difficult to build between islands.. These and similar dreams may surface, but the initiative lies with Professionals, who are willing to share their knowledge and experience with young peoplet. The starting point for recruiting participants is the many food distributions in Antwerp.

Van 18 juni tot 18 september woont het Australische duo, Steve en Ainsley Apirana, in de regio, beschikbaar voor optredens van allerlei soort. Hun missie is om mensen hoop en bemoediging te brengen door hun liederen en levensverhalen. Zij spelen regelmatig in kerken, cafés, clubs, gevangenissen, scholen maar geven de voorkeur aan gezellige en meer intieme huis- en tuinconcerten voor de kleinere aantallen. Ze zijn een stimulans voor het bouwen van bruggen in deze tijd van versnippering.

STEVE EN AINSLEY APIRANA
From June 18 to September 18, the Australian duo, Steve and Ainsley Apirana, reside in the region, available for performances of all kinds. Their mission is to bring hope and encouragement to people through their songs and life stories. They regularly play in churches, cafes, clubs, schools or larger festivals, but prefer cozy and more intimate house and garden concerts for smaller numbers.

In het begin van het jaar zijn we begonnen om mensen die in de buurt van de Vierslag wonen bij elkaar te brengen en de tuin en ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen. In het begin kwamen er maar een paar opdagen, maar naarmate het weer warmer werd en er meer persoonlijke contacten werden gelegd, groeit de groep geleidelijk aan. We merken dat veel ouderen worstelen met eenzaamheid en een dreigend verlies van levensdoel. Het is wel een nieuw project voor ons. In het begin kwamen we maandelijks bij elkaar, in de zomer is het om de twee weken op de dinsdagmiddag of woensdagavond.

COFFEE BAR +
In the beginning of the year, we started to bring people together who live in the vicinity of the Vierslag, making the garden and meeting room available. Just a few showed up at the beginning, but as the weather warmed up, and more personal contacts were made, the group is gradually growing. We sense a lot of older people are struggling with loneliness and an imminent loss of purpose for living. It’s a new project for us.
In the beginning, we met once a month, as of the summer we meet every week.

Vier groepjes van drie jongeren en één begeleider uit verschillende culturen en kerken rondom de Schelde, komen een weekend lang bij elkaar in de Vierslag om bruggen te bouwen. Dit korte leertraject neemt niet de plaats in van de Bridgebuilders club, maar is in feite een nieuw beginpunt. Via allerlei praktische workshops waarbij professionals hun vaardigheden delen, ontvangen jongeren een weekend vol leermomenten en inspirerende ervaringen die stapje voor stapje bijdragen aan een nieuw momentum voor een nieuwe tijd.

BRIDGEBUILDERS WEEKEND
Four groups of three young people and one counselor from different cultures and churches around the Schelde come together for a bridgebuilding weekend in the Vierslag. This short learning path does not replace the Bridgebuilders club, but is in fact a new starting point. Through all kinds of practical workshops where professionals share their skills, young people receive a weekend filled with learning moments and inspiring experiences that contribute to a new momentum for a new time.

Bij het gebouw De Vierslag in Kruiningen kun je een tuin bezoeken en om bijzondere momenten te beleven. Je staat stil bij bijzondere gebeurtenissen, raadsels en puzzels die vragen oproepen. Het is een plek waar jong en oud verder kunnen kijken dan hun leven lang is. Je kunt John Bunyan tegenkomen op zijn reis naar de hemel of Thomas á Kempis in zijn kloostergewaad, of Johannes Calvijn, John Wesley, Tyndale, Zinzendorf of andere krenten uiit de pap van onze geloofsgeschiedenis. Het is een tuin in wording. We zoeken creatievelingen met kunstenaarsinstinct en historisch perspectief om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze tuin.

GARDEN OF SENSE
At the De Vierslag building in Kruiningen you can visit a garden and experience special moments. You reflect on special events, riddles and puzzles that raise questions. It is a place where young and old can look beyond their own life. You may meet John Bunyan on his journey to heaven or Thomas á Kempis in his monastic robe, or John Calvin, John Wesley, Tyndale, Zinzendorf or other currants from the porridge of our faith history. It is a garden in the making. We are looking for creative people with artist instinct and historical perspective to participate in the development of this garden.

Op de vele pleintjes in Antwerpen vinden we basketbalvelden. Bruggen bouwen langs ‘den basket’ biedt mogelijkheden om contacten met jongeren op te bouwen, vooral als dat in samenwerking is met buurtwerkers van de Gemeente Antwerpen. De extra dimensie die we bieden is de brug naar New York, de stad met een netwerk van kerken met basketbalteams! Als we een team van jonge leiders gevonden hebben, komt deze brug in zicht. Om dat team te vinden, organiseren we oriënterende ontmoetingen tussen jongeren, buurtwerkers en docenten sport van scholen rondom de Schelde.

BASKET NEW YORK
We find basketball courts on the many squares in Antwerp. Building bridges by way of basketball offer opportunities to build up contacts with young people, especially if this is done in collaboration with community workers from the Municipality of Antwerp. The extra dimension we aere developing is the bridge to New York, the city with a network of churches with basketball teams! Once we’ve found a team of young leaders, this bridge will come into view. To find that team, we organize exploratory meetings between young people, community workers and sports teachers from schools around the Schelde river.

Als je aan denkt aan ‘Anglikaans’, dan denk je aan Engeland! In de bruggen die we bouwen naar Engeland beperken we ons tot de regio Kent en de plaatsen dicht bij het kanaal, Dover, Deal en Folkestone, maar ook Canterbury, want dat is de stad van de wereldbekende Canterbury Cathedral.
We beginnen in april 2023 met de voorbereiding van een jongerenpelgrimstocht naar Canterbury, opgezet samen met Engelse, Duitse, Nederlandse en Vlaamse jongeren. Af en toe organiseren we contactweekends aan beide kanten van het Kanaal. Ons doel is om (in 2024) de aartsbisschop een petitie aan te bieden tot herstel van de speciale Youth Service op Tweede Paasdag in de kathedraal met als eindpunt Pasen 2025, waar we met driehonderd jongeren uit allerlei culturen en kerken samenkomen in de Canterbury Cathedral.

CANTERBURY
When you think ‘Anglican’, you think of England! In the bridges we build to England we limit ourselves to the Kent region and the places close to the canal, Dover, Deal and Folkestone, but also Canterbury, because that is the city of the world famous Canterbury Cathedral. We start in April 2023 with the preparations for a trip to, set up together with English, German, Dutch and Flemish young people. At times we meet together on either side of the Channel. Our goal is to present (in 2024) the Archbishop with a petition to restore the special Youth Service on Easter Monday in the cathedral, with Easter 2025 as the end point, where we gather with three hundred young people from different cultures and churches in the Canterbury Cathedral.

Dit zijn voorbeelden van de bruggen die we willen bouwen in 2023, een jaar van mobilisatie voor Atlantic Bridge. Ze zijn gericht op de omgeving rond de Schelde. We bouwen ook andere bruggen naar andere richtingen; over het Kanaal, naar andere delen van Europa en zelfs naar New York en Ontario. Het beginpunt is Kruiningen, Reimerswaal, Beveland, Zeeland en de bruggen over de Schelde. Volg de KARAVAAN van Bridgebuilders onderweg.

MEETPOINT

De centrale plek van al deze projecten is MeetPoint. Hier komen geïnteresseerde jongeren bij elkaar. Tot en met de zomer van 2023 worden ze maandelijks georganiseerd in Kruiningen en Antwerpen. Vanaf het najaar van 2023 mogelijk ook in andere plaatsen. De YouthWork Factory biedt training aan jongeren die een MeetPoint in hun eigen plaats willen organiseren. Wij helpen hen om daarvoor een passend programma te maken en met de promotie.

Atlantic Bridge Newsletters

We publish a variety of email newsletters for different groups.

For subscription purposes, our lists are divided into three regions: Europe(RoW), USA and NL. The Europe and USA newsletters are published in English, the NL newsletters in Dutch.

Subscribe to the list that best fits you (NL residents may choose either NL or Europe or both). After you subscribe below, you will receive a confirmation email — this will help us keep our mailing lists free from spam.