Beleidsplan

Beleidsplan

Onder de slogan: building bridges and breaking down walls is Atlantic Bridge al meer dan 30 jaar actief in Nederland, Europa en Noord Amerika.

1. Acts 20:22

De titel van dit beleidsplan is ‘Acts 20:22’. Het is een onderdeel van een meerjarige strategie! Hoewel de strategie een langere periode omvat richt dit beleidsplan zich op de jaren 2020-2022.  De start was in 2020 tijdens de Corona crisis. De uitvoering in 2021 met een veelheid van projecten uitlopend op de zomer van 2022. Vanaf de zomer van 2022 krijgt het beleid vorm onder nieuwe leiding.

In dit beleidsplan liggen de hoofdlijnen en contouren vast maar de invulling naar de tijd kan worden gevuld met nieuwe activiteiten. In de komende jaren willen we een nieuw werk bouwen op een fundament van meer dan dertig jaar succes in jeugdwerk. Vandaar de slogan ‘From the Past we build our Future’.

Het plan volgt de vier onderdelen van de missie: Mobiliseren, trainen, ondersteunen en uitzenden. Voor de beeldvorming noemen we het De Vier Wielen. Elk onderdeel (wiel) heeft een aantal ‘stuurpunten’ waardoor de doelen van het beleidsplan stapsgewijs, in onderlinge samenhang en afhankelijkheid gerealiseerd worden.

Voor de komende twee jaar willen we met de activiteiten het volgende bereiken:

  • De opvolging is gerealiseerd;
  • Een gebouw is gerestaureerd voor maximaal gebruik;
  • Basis bezetting van staf en vrijwilligers;
  • Een solide financiële basis;
  • Activiteiten die zichtbaar gerelateerd zijn aan ontwikkelingen binnen de steeds veranderende jongerencultuur van deze tijd.

2. Doelstelling Missie en kernwaarden

Doelstelling:
Atlantic Bridge (AB) is een internationale christelijke jongerenorganisatie gericht op het ‘bouwen van bruggen’ in Europa en Noord Amerika en het opzetten van lokaal jeugdwerk.

Onze missie:
Jongeren mobiliseren, trainen, ondersteunen en uitzenden om bruggen te bouwen en muren af te breken tussen jongeren van verschillende culturen, geloven en etnische groepen. Bruggen van vriendschap, geloof en begrip, muren van onwetendheid, onverschilligheid en vooroordeel.

Kernwaarden/ DNA van de organisatie:

  • Van onderop: Succesvolle (tegen)bewegingen van historisch belang begonnen van onderaf, meestal in een tijd dat er iets rechtgezet moest worden. Zo wil AB een beweging zijn van onderop en een mogelijk antwoord op de factoren die een obstakel vormen voor het verbinden van jongeren van verschillende culturele, religieuze, en etnische achtergronden tot een hechte groep en community op lokaal, regionaal en globaal niveau.
  • Alle begin is klein en kan een rimpel effect worden met een groot gevolg.
  • Tegelijkertijd is er een visie van formaat die verbindingen beoogt tussen kathedralen, die zich uitstrekt over oceanen, gebaseerd op Jesaja 54:2. Vergroot de plaats van uw tent. Start small but think big.
  • Bruggen in alle richtingen. Vanuit Zuid West Nederland willen we bruggen bouwen naar alle richtingen, om een groot effect te creëren in korte tijd. Voor maximale impact en zichtbaarheid.
  • Het identificeren van leiders voor deze visie wordt gerealiseerd door vrijwilligers of part time betaalde stafleden die in het werk groeien.

3. De motor en de Wielen

Als de kernactiviteiten in de beeldspraak de ‘vier wielen’ zijn dan is de organisatie ‘de motor’. Die organisatie bestaat uit bestuur, staf, Midworkers, de Dijkwacht, en de Vierslag.

Bestuur
Door het vertrek van een aantal bestuursleden van wie de termijn is verstreken zoeken we nieuwe bestuursleden. Het vinden van een voltallig, invloedrijk bestuur is cruciaal voor de uitvoering van het beleidsplan. Het begon bij een groep uit vroegere tijden, een ‘Dijkwacht’, vrienden uit de tachtigerjaren. Eind 2021 is het eind van het huidige internationale bestuur en vanaf 2022 is een bestuur nodig dat zowel internationaal als regionaal het werk verder kan bouwen. Om te komen tot een voltallig bestuur vormen we vanuit mensen die het werk van AB goed kennen een adviesraad met de taak om te komen tot nieuwe bestuursleden voor de uitvoering van het beleidsplan. Dit moet leiden tot een bestuur van maximaal zeven leden waarvan de voorzitter is aangeduid door het huidige vierkoppige bestuur op aanbevelen van de directeur. Deze bestuursleden kunnen ook uit het midden van de adviesraad komen.

Staf en Successie
Vanwege de leeftijd van de huidige directeur is de overdracht naar nieuw leiderschap prioriteit in de beginfase van deze strategie. Jonge mensen die zich ontpoppen als potentiële leiders raken bekend met alle facetten van het werk tijdens de Acts 20-22. Zo kunnen we de jonge generatie leiders identificeren die dit werk van een toekomst kunnen voorzien binnen de realisatie van het strategisch plan.

Centrum de Vierslag
Is vanaf het begin thuisbasis geweest van het werk van Atlantic Bridge en nu het thuis voor de Bridgebuilders Community (zie hierna). Hier wonen jaarvrijwilligers en hier zijn de kantoor- en training ruimtes gevestigd. Het gebouw heeft achterstallig onderhoud. Als onderdeel van de ondersteuning (het derde wiel) wordt de renovatie een speerpunt in de promotie en groei van support voor het werk. Een promotieplan brengt bouwvakkers en bouwbedrijven in het vizier om hun steentje bij te dragen aan de renovatie. In 2021 en 2022 staat het herstel, de renovatie van het gebouw centraal. Als deze fase afgerond is, en het werk tevens van nieuwe leiders is voorzien, kan, vanaf 2023, een aanbouw gerealiseerd worden om het centrum tevens optimaal geschikt te maken voor groepsverblijf. Het begin van deze verbouwing valt samen met de komst van nieuwe bewoners die de rol van de huidige bewoners overnemen.

Bridgebuilders Community
Een globaal netwerk van jongeren (ouderen welkom) die bruggen (leren) bouwen en daarin ondersteund worden. Een community die lokaal start, zo mogelijk door heel Europa, te beginnen in de Vierslag te Kruiningen. Een laag dieper is een draagvlak van toegewijde medewerkers. We noemen hen ‘Midworkers’ omdat het gaat om mensen die het ‘midden’ handhaven en bewerken, ook theologisch en cultureel. Hun commitment is God te dienen door de community te dienen; hun tijd en middelen ter beschikking te stellen, samen elkaar helpen om de doelen van de community in praktijk brengen en ambassadeurs te zijn in de regio. Midworkers zijn ook ‘’multipliers’ die de groei van de community in het oog houden. Iedere Midworker is tevens lid van de Gideonsbende.

Pizza Partners
Een Pizza Partner is een groep mensen, een organisatie, of een kerk die de Bridgebuilders Community helpt haar doelen te realiseren.
Door een partner te worden in één specifiek onderdeel van het plan, helpt een Pizza Partner ons een of meer van de community doelen te realiseren.
Het is een afspraak voor een periode van twee jaar met altijd de mogelijkheid dit uit te bouwen naar langer. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de afspraak los van het feit dat een Pizza Partner ook deel is van de Gideonsbende.

4. De Vier Wielen: Activiteiten en hun stuurpunten

Vier hoofdactiviteiten volgen de vier missiedoelen: mobilisatie, training, ondersteunen en uitzenden. Zowel lokaal/regionaal, als globaal/Europees zijn er stuurpunten die richting geven aan het verwezenlijken van de doelen.

4.1  Mobilisatie

Het mobiliseren, werven en inspireren van jongeren is steeds een uitdaging. Onderzoek is nodig, steeds opnieuw, om een vinger aan de pols te houden van ontwikkelingen en trends in de jongerencultuur, vooral als het gaat om de geestelijk-religieuze dimensie.

Stuurpunten:
Atlantic Bridge kent vier stuurpunten in het onderzoek: Marco Polo teams, First Contact Teams, Scouts en Circuit Riders.

Marco Polo onderzoek is ingrijpend en vergt gedegen voorbereiding. Het laatste onderzoek was in 2018 in Kruiningen.
First Contact Teams zijn korte (vaak weekend-lange) onderzoeksprojecten voor de start van nieuwe Outposts.
Scouts doen zelfstandig onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe Outposts, in samenwerking met First Contact Teams.
Circuit Riders zijn teams, kunstenaars, leraren, jeugdleiders die geheel als vrijwilligers een inspiratie toevoegen aan de opbouw van Bridgebuilders in een bepaalde regio of plaats. Circuit Riders zijn onderdeel van de Karavaan een project waarbij lokale inspiratie en globale ervaringen elkaar ontmoeten.

4.2  Training

Stuurpunten:
YouthWork Factory, Bridgebuilders Resource Library

Elk jaar, meestal de derde week in augustus, vindt de YouthWorkFactory plaats. Hier krijgen vrijwilligers and jeugdleiders inzicht in alle facetten van het programma van de Bridgebuilders.

Steeds meer willen we de training ook digitaal aanbieden via de Bridgebuilders Resource Library, waar trainingen van over heel de wereld toegankelijk worden voor jeugdleiders ter plaatse, met begeleiding vanuit de YouthWorkFactory. Zo is er sprake van globale training voor een lokale/regionale groep. De library is opgezet door professionals die verbonden zijn aan het wereldwijde netwerk van Atlantic Bridge en die zelf ervaring hebben met het programma.

Pizza Partners: Masterworks, l’Abri, Renovaré, Schuman Library

4.3  Ondersteuning

Dit is zowel het derde als het meest duurzame deel van de strategie. De ondersteuning schept de mogelijkheid tot groei van het Bridgebuilders concept en van het plaatselijk/regionale werk.

Stuurpunten:
Fondsen, Gideon Gang, Council of Seventy, Foundation builders.

Fondsen en Middelen
Het nieuwe plan begint bij de opbouw van een supportgroep van driehonderd leden die we de Gideonsbende noemen naar het verhaal uit Richteren 7. Daarna zorgt elk Gideonsbende lid voor één of twee nieuwe bendeleden per jaar. Langs deze weg komt een stabiele organisatie in zicht. Vanuit het hoofdkantoor worden activiteiten, materiaal en hulpprogramma’s ontwikkeld om deze groei mogelijk te maken. Voor de groei van staf is er een soortgelijk plan. Iemand die voor een leiderspositie in aanmerking wil komen, zorgt voor een eigen Gideonsbende van minimaal 30 leden. Op bestuurlijk niveau is de Council of 70 het orgaan om zowel een financiële als adviserende invloed uit te oefenen. Council 70 leden zijn elke verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de gelden nodig voor de ondersteuning van staf. Elk C-70 doneert zelf elk jaar € 1200 of zoekt een supportgroep die voor dit bedrag zorgt. Tegelijkertijd kunnen Council 70 leden uitgenodigd worden om een positie in het bestuur van de organisatie in te nemen voor een periode van maximaal drie jaar. Uit elk participerend land wordt een Council 70 lid aangesteld. Gemakshalve is het bestuur zelf een Nederlands bestuur. Council 70 leden kunnen ook geselecteerd worden uit ‘Pizza Partners’.

Shared responsibility
Gedeelde verantwoordelijkheid betekent dat ieder staflid verantwoordelijk is voor 50% van zijn of haar onderhoudskosten, hetzij als salaris, of als ZZP-er. Dus dat de helft van de Council 70 leden voor een bepaald staflid uit de eigen contacten van een bepaald staflid komen.  Zo bouwen we een gelijkwaardig team waar ieder deelneemt aan de financiële onderbouwing van het werk.

Foundation Builders
Zijn vaklui in de bouw, soms ondernemers, die zorgen voor de renovatie en het onderhoud van de Vierslag. Het doel is een team van honderd vrienden in de regio en daarbuiten die elk minimaal drie uur van hun tijd geven per jaar om een bepaald onderdeel van het gebouw te repareren, bij te houden, enz.

4.4  Uitzending

Het laatste onderdeel is tevens het meest essentiële. Uiteindelijk gaat het om jongeren op pad te sturen met een rugzak vol goede wil en ervaring om een positieve invloed te hebben in hun eigen leefwereld.

Stuurpunten:
Bridgebuilders clubs, Karavaan, Kingdom Discovery, Autobahn 4, International Youth Festival

Bridgebuilders clubs
Het samenbrengen van jongeren van verschillende culturen, geloven en etnische groepen om een verbinding met elkaar te onderzoeken die uiteindelijk tot een ‘missie’ wordt, een positieve uiting hebben binnen de eigen cultuur, familie, school en kerk. De werving van Bridgebuilders begint al voor de zomer en eindigt in november met een StartWeekend – het begin van het Bridgebuilders traject.

Doel voor 2021-2022 is twaalf nieuwe Bridgebuilders clubs in verschillende landen. Deze groepen ontmoeten elkaar in juli 2022 op het International Youth Festival, onderdeel van de Autobahn 4 (zie hieronder).

De Karavaan van Bridgebuilders en het Kingdom Discovery project is begonnen in 2010 met een sterke nadruk op het verbinden van jongeren met het Christelijke geloofserfgoed van Europa.

Autobahn 4
Is een project van twee weken in de zomer. Het bestaat uit twee onderdelen. De eerste week is een Kingdom Discovery projecten rondom de Autobahn 4 verwezenlijkt. De tweede week komen alle groepen samen voor een festival in Camp Knüll, op een heuveltop in het midden van Duitsland en ook het midden van de Reformatie.

International Youth Festival
Inspirerend festival waar Bridgebuilders bij elkaar komen voor een leer en leef en liefdesfestival. Hier speelt het geloof in God een hoofdrol en worden deelnemers geïnspireerd om de lessen geleerd tijdens het eerste jaar van Bridgebuilders toe te gaan passen in hun eigen communities, scholen en families.

In het Acts 20:22 wordt zichtbaar welke strategische doelen en activiteiten we willen realiseren. De Circuit Riders gaan weer op pad, het International Youth Festival is samengevoegd in het Autobahn 4 project, bi-laterale uitwisselingen blijven de basis van het werk en vormen de voeding voor de Karavaan van Bridgebuilders, nu onder nieuwe leiding. Het Kingdom Discovery richt zich op het verbinden van jongeren met het Christelijke geloofserfgoed van Europa. Activiteiten in nieuwe plaatsen (Outposts) om jongeren te mobiliseren voor de Karavaan worden geïnitieerd door de Circuit Riders, First Contact Teams en Scouts. Daaraan toegevoegd is een Training Component gerealiseerd in samenwerking met Pizza Partners.

Atlantic Bridge Newsletters

We publish a variety of email newsletters for different groups.

For subscription purposes, our lists are divided into three regions: Europe(RoW), USA and NL. The Europe and USA newsletters are published in English, the NL newsletters in Dutch.

Subscribe to the list that best fits you (NL residents may choose either NL or Europe or both). After you subscribe below, you will receive a confirmation email — this will help us keep our mailing lists free from spam.